Приложение на интелигентните договори, базирани на Ethereum блокчейн за целите на застрахователните услуги

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА В PDF

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ДОГОВОРИ, БАЗИРАНИ НА ETHEREUM БЛОКЧЕЙН ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

В. Алексиева, Х. Вълчанов, А. Хулиян

APPLICATION OF SMART CONTRACTS BASED ON ETHEREUM BLOCKCHAIN FOR THE PURPOSE OF INSURANCE SERVICES

V. Aleksieva, H. Valchanov, A. Huliyan

ТУ- Варна, кат. КНТ, valeksieva@tu-varna.bg, hristo@tu-varna.bg

Abstract. The insurance business is looking for solutions to minimize its operating costs and time to process claims for losses. Blockchain technology gives advantages such as transaction security, process identification, process automation and payment speed. This paper presents an experimental implementation of smart contracts based on Ethereum blockchain for insurance processes. The decentralized crypto-token based on ERC20 standard for smart contract is implemented. A web-based interface is created for sale of these crypto-tokens. The results from experimental tests are presented.
Key Words: Smart Contract; Insurance; Blockchain; Ether

ВЪВЕДЕНИЕ
Идеята за интелигентен договор (smart contract) е известна от 90-те години, но едва с появата на блокчейн технологията и по-специално на Ethereum блокчейн [1] и въвеждането на нов програмен език Solidity [2], интелигентните договори започнаха да преминават от концепция към потенциална реалност. Блокчейн технологията предлага възможност за осигуряване на по-бързи и по-сигурни транзакции, оптимизиране и автоматизиране на бек-офис операции и намаляване на разходите чрез използване на облачни технологии. Влиянието на блокчейн технологията върху застрахователния бизнес бе признато и от индустриалните лидери, включително World Economic Forums през 2016г., когато за пръв път те описват очакваната промяна в процесите при застраховането при използване на блокчейн технологиите [3]. Както при всяка нова технология и прилагането на интелигентните договори върху блокчейн често е изложено на атаки, в някои случаи с катастрофални последици [4].
През 2017г. Microsoft съвместно с отдавна утвърдилата се на международния пазар компания за финансови, данъчни и консултантски услуги KPMG[5], създават и внедряват прототипни решения с интелигентни договори върху блокчейн технология. Тези решения позволяват на клиентите да откриват и тестват идеи на основата на пазарни впечатления, за да постигнат своите стратегически цели с приоритетен акцент върху приложенията за финансови услуги. Платформата на Microsoft Blockchain as a Service (BaaS) се поддържа от Microsoft Azure от 2018г., като същевременно се предлагат платени приложения (crypto API) за нея, базирани на Ethereum [6]. Така с помощта на хибридните облачни възможности на Microsoft Azure се предоставят на клиентите нови блокчейн услуги, които ще опростят сложните им бизнес процеси.
В [7] на база на разгледани прототипи на приложения на блокчейн технологията в застрахователния сектор е представен SWOT анализ на предимствата и недостатъците на такъв род приложения, които потенциално биха могли да бъдат полезни в различни сектори на застрахователни услуги. Основният извод е, че този сектор все още не е напълно проучен, но е факт, че при застрахователните услуги предимствата на блокчейн технологията се ползват за:
⦁ Подобряване на удовлетвореността на клиентите при обработката на искове за обезщетение;
⦁ Намаляване на оперативните разходи;
⦁ Удостоверяване на самоличността чрез подписани транзакции от адрес на блокчейн;
⦁ Изчисляване на застрахователна премия / оценка на риска / предотвратяване на измами;
⦁ Плащане при ползване (Pay-Per-Use) / Микрозастраховки чрез автоматично активиране/деактивиране на политики на база на интелигентни договори;
⦁ Застраховка „Peer-to-Peer“.
Настоящата статия представя експериментална реализация на интелигентни договори за застрахователни услуги върху Ethereum блокчейн.
СЪЩЕСТВУВАЩИ РЕШЕНИЯ
Застрахователният сектор започна да проучва прилагането на блокчейн технологията чрез значителни инвестиции от големи и малки компании, изследвания от консултантски фирми и създаването през 2016 г. на първия застрахователен консорциум B3i, ориентиран към блокчейн технологията, в който участват над 40 компании[8]. Целта е да се направи застраховката по-бързо и по-евтино, като само съответните страни имат незабавен достъп до подходящите данни с контрол върху това каква информация се разкрива на трети страни. Това премахва несигурността на договора, налична в текущия ръчно управляван процес. Създаваното от консорциума B3i приложение Cat XoL (планирано да излезе на пазара през Q4 2019) използва технологията Corda Distributed Ledger Technology. То е тествано на проведения в Цюрих на 19-20.07.2019г. хакатон, където в продължение на 4 часа участниците (7 застрахователи, 12 брокери и 21 презастрахователи) са генерирали 1033 съобщения по време на процеса на преговори, което довежда до подписването на 41 договора чрез приложението. В основата на Distributed ledger technology (DLT), която записва транзакции на активи на няколко места едновременно, е блокчейн технологията, при която всички участници в мрежата имат едно и също копие на данните. В мрежата с активирана DLT видимостта на риска се увеличава чрез споделените данни, като транзакциите в реално време увеличават скоростта на комуникация между страните по договора за презастраховане. Необходимостта от договаряне между тях е значително намалена, дори се очаква, че ще бъде премахната изцяло. Това води до по-голяма ефективност, прозрачност, сигурност на договорите и ускорени плащания.
Немската застрахователна компания Etherisc [9] през 2017г. е инвестирала в разработка на платформа с отворен код, която се фокусира върху децентрализираните застрахователни приложения – Decentralized Insurance Platform (DIP). Etherisc е съсредоточена върху използването на блокчейн технология за намаляване на неефективността (високи такси за обработка на документи и продължителни срокове за обработка на искове). Платформата е приложена вече в различни области на застраховането, като: застраховане на реколтата на земеделски производители срещу всякакви загуби, дължащи се на времето; потенциални хакове на криптовалути; използване на токени за групи от рискове, заменящи ефективно ролята на презастраховането.
В края на 2017г., американската застрахователна компания Beenest [10] се обединява с WeTrust [11] за разработване на блокчейн базирана застраховка за собствениците на жилища. До средата на 2019г. тя осигурява 15 милиона долара от продажба на токени, за да помогне за финансирането на развитието на застраховки, обезпечени с блокчейн технология.
Естонската софтуерна компания Guardtime [12] се обединява с логистичния гигант Maersk [13], за да внедри застрахователна платформа Insurewave, базирана на блокчейн и интелигентни договори. Платформата интегрира и обезпечава потоците от различни източници на данни, свързани със застраховането на пратките по цял свят.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ – КЛАСИЧЕСКИ ПРОЦЕС
При класическите застрахователни услуги процесът по заявяване на иск при настъпване на застрахователно събитие протича в последователността, представена на фиг.1.

Фиг. 1. Заявяване на иск за обезщетение по възникнала щета, за която е сключена застраховка
Застрахованият съобщава за претърпяна щета и заявява иск към застрахователя (и презастрахователя, ако има такъв по сключената застраховка) чрез брокер (1). Брокерът може да изиска (2) допълнителна информация от застрахования за щетата, след което той изпраща иска към застрахователя и презастрахователя (3). След проверка на получената информация, застрахователят потвърждава получаването на иска (4).

Фиг. 2. Оценяване на щетата
Следващият етап е показан на фиг.2. Вещото лице оценява щетата, посочена в иска на застрахования, проверява неговата валидност, използвайки информация за застрахования и допълнителни източници като статистики и отчети (5). Ако застрахователят изисква допълнителна информация, брокерът се свързва със застрахования (6), за да го уведоми какви доказателства за щетата да представи.

Фиг. 3. Изплащане на щетата
Финалният етап е свързан с изплащането на обезщетение (фиг.3). След завършване на оценката на щетата, описана в иска, вещото лице формира заключение, което изпраща на застрахователния агент (7). Ако искът бъде одобрен (напълно или частично), застрахователният агент превежда изчислената сума за обезщетението по банковата сметката на застрахования (8).
При този класически процес съществуват редица проблеми от различно естество. Например, за да предяви иск, застрахованият трябва да попълва множество документи и да осигури доказателства за стойността на претърпяната щета. Брокерът е междинно звено, което внася допълнително забавяне и разходи. Източниците на информация са разнородни и фрагментирани, като често се налага застрахователят да осъществи контакти с допълнителни източници. Възможна е измама – оценката на щетата се прави без обмен на информация между застрахователите. Обработката на иска е субективна и не е автоматизирана, вещите лица трябва да анализират множество фактори при оценката на щетата.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, БАЗИРАНИ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯ
Процесът на обработка на иск може да бъде подобрен, използвайки интелигентни договори и блокчейн технология (фиг.4). Информацията за настъпила щета може да се изпраща от застрахования или директно от сензори, монтирани в застрахования обект (smart asset), към автоматизирано приложение за обработка на иск (1). За съответните застрахователни политики, които се осигуряват от интелигентния договор (smart contract), клиентът ще получи обратно потвърждение в реално време (2). Искът се обработва автоматично от smart contract на базата на зададена бизнес логика, като се използва предоставена от застрахования информация (3). DLT автоматично използва допълнителните източници (статистики, отчети) за оценка на иска и изчисляване на щетата (4). В зависимост от застрахователната политика, smart contract може автоматично да изчисли персоналната отговорност (5). При известни ситуации smart contract може да активира допълнителна оценка на иска (6). Ако искът е одобрен (фиг.5), плащането към застрахования се инициира чрез smart contract (7).
Предимствата на новия подход, базиран на интелигентни договори върху блокчейн технология, могат да се разгледат в няколко аспекта. Изпращането на иска е опростено и автоматизирано.

Фиг. 4. Заявяване на иск за обезщетение и оценяването му с използване на интелигентен договор в блокчейн

Фиг. 5. Изплащане на щетата
Благодарение на директния обмен на информация за щета между застрахователите, DLT премахва необходимостта от участие на брокери и редуцира времето за обработка на иска. Вградената бизнес логика в интелигентния договор в блокчейна елиминира необходимостта вещите лица да преглеждат всеки иск (с изключение на специфични ситуации). Застрахователят има достъп до историята за произхода на щетите, което помага за идентифициране на потенциални опити за измама. Използваната информация е интегрирана, благодарение на възможностите на DLT да обединява данни от множество доверени източници. Процесът на плащане на щетата е автоматизиран от интелигентния договор върху блокчейна, без необходимостта от използване на посредник.
ИНТЕЛИГЕНТНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ВЪРХУ ETHEREUM БЛОКЧЕЙН
Прилагането на блокчейн технологията в сектора на застрахователните услуги може да се реализира както с частен, така и с публичен блокчейн. Частните блокчейни са достъпни за четене/запис само от притежателя им, затова имат предимството да следят изпращача на транзакция и всички предишни транзакции, което намалява риска от подправяне на данни. С интелигентни договори те биха могли да бъдат използвани за увеличаване на автоматизацията на съществуващите задачи. Те гарантират по-ниски разходи и по-кратки времена за валидиране на транзакцията. При тях е намален рискът от атаки (тъй като са известни възлите, които валидират транзакциите) и те осигуряват повишена поверителност (тъй като разрешенията за четене могат да бъдат предоставени само на избрани възли). В случай на грешки или бъгове в интелигентните договори, частните блокчейни биха могли извънредно да се променят или да се възстановят предишни транзакции.
Публичните блокчейни, като Ethereum, обаче са полезни за управление на автоматичните плащания със съществуващите криптовалути или когато има нужда да се осигури доверие между страните. Използването на публичен блокчейн е свързано със следните нерешени проблеми:
⦁ Ограничение в мащабируемостта им – броят на транзакциите в секунда е нисък и мрежата често изпитва задръствания. При сценарий на заплащане на ползване това би довело до дълги времена на чакане, преди желаното покритие на полицата да бъде действително активирано. Това води и до последващ потенциален проблем, който към момента не е с ясно дефинирано решение – какво се случва ако настъпи авария докато транзакцията, активираща покритие, чака валидиране.
⦁ Печеливша блокчейн все още липсва – разработването на приложение, обвързва компанията с конкретна публична блокчейн. След известен период може да се окаже, че тя не се поддържа от широка мрежа потребители (малкото възли в мрежата са потенциална точка на атака), което я прави недостатъчно сигурна.
⦁ Липсва общ стандарт за разработване на интелигентни договори върху блокчейн технологии (изключение прави стандарт ERC20 за Ethereum). Ресурсите и най-добрите практики за разработване на интелигентен договор без бъгове все още са недостатъчни.
⦁ Потребителите на застрахователни услуги, реализирани с интелигентни договори върху блокчейн, трябва да имат специфични технически познания за да боравят с понятия като портфейл, транзакции, mining и т.н.

Могат да се ползват комбинирани решения – за автоматизиране на бек-офис операциите да се ползва частен блокчейн, а за управление на автоматичните плащания със съществуващи криптовалути или когато има нужда да се осигури доверие да се ползва публичен блокчейн.

Фиг. 6. Блок от Ethereum блокчейна с транзакция на токени
Пример за транзакция на криптотокени за интелигентен договор, реализиран върху Ethereum блокчейн е представен в детайли на фиг.6 и фиг.7. На фиг.6 е показана връзката между клиента „От:“ и интелигентния договор „До:“. Клиентът плаща такса за транзакция (в GAS), за да се обработи тази транзакция от копачите и да се запише в блок. В регистъра на събития (фиг.8) се вижда коя функция на интелигентния договор се извиква, за да извърши прехвърлянето на криптотокени, както и нейните параметри. На фиг.9 се визуализирани параметрите на самата транзакция на Ethereum и заплатената цена в GAS.

Фиг. 7. Детайлен изглед на транзакция на токени

Фиг. 8. Регистър на събитията при транзакция на токени

Фиг. 9. Цената в GAS за една транзакция на токени

експериментална реализация
Разработването на интелигентен договор (независимо за каква област от икономиката е предназначен) протича в три фази:
1. Анализ – Каква задача трябва да реши интелигентния договор. Определят се основните обекти, както и връзките между тях.
2. Проектиране – На база на информацията от първата фаза трябва да се разработи схема на обектите, които ще служат като променливи и взаимодействията с други обекти, които ще бъдат реализирани като функции. Събраната информация служи и за определяне на технологията на блокчейн веригата, при която ще се реализира този интелигентен договор.
3. Изпълнение – Компонентите на интелигентния договор се изпълняват и се предлагат в мрежата.
За да се създаде токен за интелигентен договор върху блокчейн е необходимо да се опише какво е максималното му количество, да се създаде начин за проверка на неговата наличност, както и функции, контролиращи прехвърлянето му от един адрес на друг. Това се осъществява чрез интелигентен договор, базиран на ERC20 стандарта. Вече качен интелигентен договор не може да се изтрива или променя, а се качва нова версия. Като глобални се декларират променливи за броя продадени токени, цена за един токен и администратора на смарт-контракта за продажба на токени. За целите на експерименталната реализация, цената ще бъде 0.01Етера за токен. В Solidity се работи само с цели числа и за целта сумата за токен трябва да бъде представена в WEI. За конвертиране на Етери в WEI се използва онлайн конвертор. Един WEI се равнява на един квинтилион Етери. По този начин могат да се представят и най-малките частици Етер с цяло число. В случая 0,01 Етера са 10000000000000000. Администраторът на интелигентният договор в повечето случаи е адресът, с който е създаден той. Този адрес има специални права над поведението на договора. Той има правото да промени цената за един токен, както и да прекрати продажбата на токени. След прекратяване на продажбата той получава непродадените токени. На този адрес се превеждат Етерите след продажба на токен.
Архитектурата на предложената експериментална реализация на интелигентен договор върху Ethereum блокчейн е представена на фиг.10.
Прилагането на стандарта ERC20 гарантира свободното движение на интелигентни договори между участниците в мрежата Ethereum. Предлаганото решение е разработено с Truffle и Ganache под операционната система MacOS High Sierra. Ganache създава локална блокчейн верига, базирана на Ethereum, която може директно да изпълнява команди, както и да извършва тестове. Metamask се използва, тъй като не е необходимо да се изтегля локално копие на цялата блокова верига, а се осъществява връзка към сайта на Metamask, който прави връзка с Ethereum. Metamask се грижи за всички заявки от и към мрежата на блокчейна, изпълнява функцията на портфейл и поддържа изпращане и получаване на Етери и ERC20 токени. Частният ключ на потребителите се съхранява на локалната машина, така че сървърите на Metamask нямат информация за тях.

Фиг. 10. Детайлен изглед на транзакция на токени
Изглед на интерфейса на приложението е показан на фиг.11. Интерфейсът на приложението е базиран на JavaScript и библиотека web3.js, която позволява комуникация с мрежата на Ethereum и изпълнение на интелигентни договори.

Фиг. 11. Интерфейс на приложението
Truffle се използва за изпълнение на интелигентния договор. Това е интегрирана система за компилиране на записаните интелигентни договори и качването им в мрежата на Ethereum. Чрез конструктор се инициализира максималния брой токени и те се присвояват на адреса, от който е изпълнен конструктора. Той се изпълнява само веднъж от адреса, който го излъчва в мрежата. Събитията (Events) се използват за съхранение на информация в транзакцията. Записана веднъж, тази информация ще съществува, докато е видим блокът, в който се намира транзакцията. При сегашната имплементация на Еthereum, това значи завинаги. Записаната информация не е достъпна от интелигентни договори, дори и от този, който я е създал. Основното им приложение е при употребата на потребителски дефинирани JavaScript функции, които чакат настъпването на определено събитие, за да извършат някакво действие. Пример за събитие е преместването на токени от един адрес на друг. Събитие “Transfer” отразява преместване на токени от един адрес, към друг, както и техния брой. “Approval” извършва сходно действие, но дава разрешение от собственика на токените, те да бъдат изхарчени от някой друг. По този начин, те няма да преминат от адреса на собственика, през адреса на посредника до адреса на крайния получател, а при извършване на такова действие те ще бъдат извадени директно от баланса на собственика и прехвърлени на адреса на крайния получател. Това води до по-малък брой транзакции и съответно ще се изразходи по-малко количество GAS.
В допълнение към функциите, прилагащи стандарта ERC20, за да се осигури правилното функциониране на интелигентния договор, са разработени функции за продажба на токени (фиг.12), прекратяване на продажбата и изплащане на средства на собственика на договора (фиг.13). При извикване на функцията „endSale“ се проверява кой я извиква, тъй като само администраторът на акаунта има правата върху нея. След това всички останали непродадени токени се прехвърлят в акаунта на администратора на неговия адрес. Като последна стъпка всички събрани Етери се прехвърлят на администратора. По този начин, ако някой се опита да направи покупка, след като е извикана „endSale“, няма да се извърши прехвърляне на токени.

Фиг. 12. Продажба на токени

Фиг. 13. Прекратяване на продажба на токени
Тестове и експериментални резултати
Част от тестовете е свързана с правилната работа на интелигентните договори – баланс на сметката, прехвърляне на токени и др. Има редица инструменти в Solidity за автоматизирано тестване на интелигентен договор – тестване на уязвимостта на сигурността на базата на анализ на ниво код. В [14] е дадено обобщение на четири свързани инструменти, които е възможно да се използват при тестване, а именно Oyente, Mythril, Securify и SmartCheck. Оценката варира от синтактични, евристични, аналитични до напълно формални тестове. Към момента обаче разработчиците се доверяват на внедрените тестови инструменти в Solidity. Truffle (и Solidity) има вграден механизъм за тестване на интелигентни договори, който е написан на JavaScript. Предложената реализация е тествана с него. Тестовете се записват във файл с името на интелигентния договор, като се съхраняват в папката “test”. На фиг.14. е представен тест за проверка дали инстанцията на контракта е с правилно инициализирано име, символ и стандарт. На фиг.15. е представен тест за проверка на баланс на контракт.

Фиг. 14. Код на тест за правилна инициализация

Фиг. 15. Код на тест за проверка на баланс на смарт-контракт
На фиг.16. е представен тест за трансфер на токени, а на фиг. 17 – тест за разпореждане с токени. Най-важната характеристика на един токен, е възможността му да се прехвърля между адресите на различни лица. Това трябва да се осъществява без да се позволяват невалидни транзакции и да бъде напълно сигурно, че получателят ще получи изпратените токени. За тестване на директен трансфер се прави прехвърляне на 250 хиляди токена от администраторския към друг адрес. След като се осъществи трансфера, се прихваща събитието и се проверява дали е от тип “Transfer”. Ако този тест е успешен, се проверява баланса на адреса-получател за наличието на прехвърлените токени. Проверката за делегиран трансфер е сходна на тази на директния. Първо се прехвърлят 100 токена от адреса на администратора към адреса, от който ще се позволи делегиран трансфер – адрес 1. Дава се право 10 токена да бъдат похарчени от адрес 3, който ги изпраща на адрес 4. След извършване на тези действия се прави проверка и се очаква с адрес 1 да има 90 токена, в адрес 2 – 0 и в адрес 3 да бъдат 10 токена. Тестовете се изпълняват с командата “truffle test”. Резултат от изпълнението на горе описаните тестове е показан на фиг.18, а при грешни параметри – на фиг.19. Трансферът на тези токени в реалния Ethereum блокчейн е представен на фиг.20.

Фиг. 16. Код на тест за трансфер на токени

Фиг. 17. Код на тест за разпореждане с токени
Тествана е и мрежовата комуникация със сървъра на Metamask при изпращане на Етери за закупуване на токен за предложения в разработката интелигентен договор. Тестовете са проведени в локална мрежа с линейна топология, като параметрите на компютрите са Apple Mac Book Pro Late 2011 Specs, Core i5 (I5-2435M) 2.4GHz 2/4 Core / Threads, 4GB DDR3 1333Mhz RAM. В Metamask при изпращане на Етер за закупуване на токен се използва протокол TLSv1.2.

Фиг. 18. Изпълняване на тестове с коректни параметри
Фиг. 19. Изпълняване на тестове при грешни параметри

Фиг. 20. Транзакция на токен в Ethereum блокчейн
На фиг.21 е представена мрежова комуникация между клиента и сървъра на Metamask по време на успешна транзакция на токени. Клиентът изпраща Етери на сървъра на Metamask, за да купи токени.

Фиг. 21. Мрежова комуникация с Metamask сървъра по време на транзакция
Клиентският компютър има IP адрес 192.168.100.2 в локалната мрежа във Варна, България. Прехвърлянето на данни между клиента и сървъра на Metamask е криптирано. Сървърът се намира в Ашбърн, САЩ с IP адрес 34.202.251.153 и комуникацията е по протокол TLSv1.2. Сървърът на Metamask не позволява невалидни транзакции. В този случай времето за включване в блок е зададено така, че когато се създаде транзакция, ще бъде създаден нов блок и веднага ще се запише транзакцията в него.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящата статия е направен анализ на възможностите за използване на блокчейн технологиите в областта на застрахователните услуги като са изведени предимствата на подобни решения пред традиционния начин на застраховане. Тази нова концепция може да се реализира както с частен, така и с публичен блокчейн. Могат да се ползват и комбинирани решения – за автоматизиране на операциите по обслужване на иск по щета да се ползва частен блокчейн, а за управление на автоматичните плащания със съществуващи криптовалути или когато има нужда да се осигури доверие, да се ползва публичен блокчейн.
Предложеното решение за интелигентни договори за застрахователни услуги е реализирано експериментално върху Ethereum блокчейн, което е базирано на стандарта ERC20. То гарантира поддръжка от портфейлите и платформите, които са имплементирали този стандарт. Резултатите от извършените експерименти показват , че предлаганото решение е напълно функциониращо по отношение на управление на автоматичните плащания по одобрените искове за щети.
Цел на бъдещи изследвания е създаване на частен блокчейн, който да обслужва операциите по автоматично обработване на искове по настъпила щета, както по заявка от застрахования, така и директно от сензори, монтирани в застрахования обект. По този начин чрез частния блокчейн ще се получават обратни потвърждения в реално време и на база на статистики и отчети, записани в блокчейна ще се прави автоматизирана оценка на иска и изчисляване на щетата.

ЛИТЕРАТУРА
⦁ Ethereum Homestead Documentation, http://www.ethdocs.org/en/latest/ (последно посетен на 30.08.2019)
⦁ Solidity Documentation, http://solidity.readthedocs.io/en/ develop/introduction-to-smart-contracts.html (последно посетен на 30.08.2019)
⦁ JesseMcWaters R., G.Bruno, The future of financial infrastructure. An ambitious look at how blockchain can reshape financial services. World Economic Forum, p.130, 2016.
⦁ Atzei, N.; Bartoletti, M.; Cimoli, T. A survey of attacks on Ethereum smart contracts (SoK). In Proceedings of the International Conference on Principles of Security and Trust, Uppsala, Sweden, 24–25 April 2017; pp. 164–186.
⦁ KPMG and Microsoft Blockchain Services, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2016/09/kpmg-and-microsoft-blockchain-services.html (последно посетен на 30.08.2019)
⦁ Gatteschi V.,F.Lamberti, etc., Blockchain and Smart Contracts for Insurance: Is the Technology Mature Enough?, MDPI, Basel, Switzerland, Future Internet 2018, p.16, 2018.
⦁ Blockchain as a Service, https://cryptoapis.io/products/ baas/ (последно посетен на 30.08.2019)
⦁ B3i – The Blockchain Insurance Industry Initiative, https://b3i.tech/home.html (последно посетен на 30.08.2019)
⦁ Eherisc, https://etherisc.com/(последно посетен на 30.08.2019)
⦁ Beenest, https://www.crunchbase.com/organization/the-bee-token/(последно посетен на 30.08.2019)
⦁ WeTrust, https://www.wetrust.io/(последно -30.08.2019)
⦁ Guardtime, https://guardtime.com/(последно посетен на 30.08.2019)
⦁ MAERSK, https://www.maersk.com/(последно посетен на 30.08.2019)
⦁ Reza M., PariziAli Dehghantanha, Kim-Kwang Raymond Choo, Amritraj Singh, Empirical Vulnerability Analysis of Automated Smart Contracts Security Testing on Blockchains,2018, Proceedings of CASCON’18, October 2018, Canada.

Посещения1702

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*