Брой 2-3/2020

Брой 2-3

Приложение на IoT за телемониторинг на пациенти,
диагностицирани с коронавирус COVID-19

А. Иванов, К. Хрисафов, Н. Шиваров

Стр. 3

Получаване и анализ на набори данни и предсказващи
модели за етерично масло

Г. Шишкова,
М. Георгиева-Николова,
Зл. Златев

Стр. 9

Управление на манипулатор Kinova Jaco в средата
на Matlab

Б. Неделчева, С. Ахмед

Стр. 21

 Алгоритъм за окачествяване на вино

Ст. Маджарова,
В. Йорданов, Н. Бозуков

Стр. 27

Стратегия за оптимално вземане на решения чрез
обобщена дробна рационална функция

Ст. Стоянов, Д. Борисов

Стр. 31

Сравнителен анализ на стеганографски софтуер

Хр. Терзиев

Стр. 37

Методи и технически средства за дистанционно
измерване на параметри и свойства на почвата в
прецизното земеделие

А. Михайлова,
Цв. Георгиева,
Пл. Даскалов

Стр. 41

Качеството на вино и напитки като основна детерминанта
върху потреблението им – изследване и оценка

В. Йорданов,
Ч. Дамянов,
Ст. Маджарова

Стр. 51

Фалшивите новини по време на COVID-19

В. П. Петров.

Стр. 61

Ролята на изкуствения интелект за подобряване
на качеството на обучението

Г. Т. Ганчев

Стр. 71

Решени и нерешени пролеми в квантовите компютри

П. Николов

Стр. 75

Посещения1130