Брой 1 2020г.

Брой 1

Многокритериална оптимизация на производството
на анасонови алкохолни напитки

Ст. Стоянов, Ст. Стоянова

Стр. 3

Евристичен алгоритъм с ускорена сходимост за
едномерна оптимизация в неограничено пространство

Д. Борисов

Стр. 11

Изчислително ефективни невронно-размити
предсказващи модели

М. Терзийска,
Ж. Терзийски

Стр. 19

Интелигентен сензор за откриване на пожар с дълбоки
невронни мрежи

Ст. Станков, Ст. Иванов

Стр. 25

Приложно решение за разпределено управление на
производствен процес с използване на итернет мрежа

Л. Живков, В. Попов
Р. Хрисчев, Н. Шакев

Стр. 29

Инициативи за развитие на Блокчейн и други
иновативни технологии в Европа и България

П. Русков, Н. Стоянова

Стр. 33

Блокчейн „Cardano“

В. Дъбов

Стр. 41

В концепцията на“ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН” възможност
и перспектива за внедряване на IT-платформа за
изпълнение на изискванията на трети енергиен пакет

Ан. Андреев

Стр. 45

In memoriam

Стр. 50

Посещения1631